Kwaliteitsstandaard en Algemene Voorwaarden

Pagina

Kwaliteitsstandaard

1. De praktijkruimte voldoet aan de eisen van mijn beroepsvereniging BvK en mijn praktijk wordt minimaal eens in de vijf jaar gevisiteerd.
2. Kennis en opleiding. Ik ben Erkend Kinesioloog en heb de opleidingen gevolgd zoals vermeld onder het kopje “Opleidingen” op deze website.
3. Vertrouwen in de kinesioloog en de behandeling. Vertrouwen berust op twee uitgangspunten: a. Vakkennis Kinesiologie en b. de relatie met elkaar.
ad a. Ik werk volgens kinesiologische protocollen waarbij ik het volgende basisprincipe hanteer. Via de kinesiologische spiertest vraag ik tijdens de sessie informatie op. Ik neem de uitslag mee in de keuze van de behandeling. De behandelprocedure bestaat uit het gesprek met de cliënt, het zoeken van de stressoren m.b.t. het gestelde doel, de onbalans(en) opsporen via de spiertest, het balanceren met behulp van behandeltechnieken, het controleren van het effect van de behandeling via de spiertest en het gesprek ter afsluiting van de sessie.
ad b. Binnen de kinesiologie is de relatie tussen kinesioloog en cliënt heel belangrijk. Voor een goede communicatie en weloverwogen informatie aan de cliënt en om de behandelvraag en het doel en de verwachtingen van de kinesiologische behandeling helder te hebben sluiten we een behandelovereenkomst.
4. Openheid en vertrouwen. Een sfeer van openheid en vertrouwen is belangrijk om optimale resultaten te behalen. Ook om wensen duidelijk te krijgen.
5. Verantwoordelijkheid van de cliënt. De basis van het kinesiologische werk is de gelijkwaardigheid tussen de kinesioloog en de cliënt. Het proces dat door kinesiologie wordt aangestuurd is gebaseerd op de zelfverantwoording van de cliënt. De kinesioloog heeft als deskundige kennis van de kinesiologische behandeltechnieken. De cliënt houdt altijd de verantwoordelijkheid over zijn proces. Voor de kwaliteit van mijn therapeutisch handelen ben ik als kinesioloog verantwoordelijk, maar voor de toepassing van de kinesiologische behandeling is de cliënt verantwoordelijk.

 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn bij de KvK ingeschreven onder nummer 08105320 voor de Touch for Health Prationer NAET-Practitioner en Erkend Kinesioloog aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Kinesiologie.

Art. 1, Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: een Touch for Health Practitioner (TfHP), NAET-Practitioner (NAET-P): therapeut, lid van de Beroepsvereniging voor Kinesiologie (BvK), handelende als zelfstandig gevestigd Touch for Health Practitioner of NAET-Practitioner; een erkend Kinesioloog (E): therapeut, lid van de Beroepsvereniging voor Kinesiologie, handelende als zelfstandig gevestigd kinesioloog; cliënt: degene aan wie door de TfHP, NAET-P of EK advies verleend wordt, danwel diens wettelijke vertegenwoordigers; Praktijkadres: de locatie waarop (of van waaruit) de praktijk van de TfHP, NAET-P of EK wordt uitgeoefend; de TfHP, NAET-P of Kinesoloog kan het advies ook op het bezoekadres van de cliënt geven, dan is het praktijkadres het adres waar de therapeut voor afspraken te bereiken is. De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Therapeut, Cliënt en Praktijkadres.

Art. 2, Algemeen

De therapeut geeft advies aan de cliënt op (vanuit) het als zodanig opgegeven praktijkadres. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld.

Art. 3, Basis

De therapeut adviseert de cliënt na een intakegesprek op basis van testresultaten. Bij de start van de eerste testbehandeling gaan de therapeut en de cliënt een overeenkomst aan, waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Art. 4, Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn (de therapeut niet kan ontvangen) dient hij de therapeut hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt korter dan een etmaal (24 uur) voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de therapeut geeft, danwel geen zodanig bericht geeft, is de therapeut gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Bij een gewone maandag gaat de termijn dusin om 18.0 uur op de voorafgaande vrijdag.

Art. 5, Tariefstelling

Bij het intakegesprek, of uiterlijk voor de behandeling aanvangt, deelt de therapeut de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden en welke voorwaarden van toepassing zijn. De tarieven zijn incl. BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. (Het tarief exclusief de BTW kan als service worden toegevoegd). Het honorarium van de therapeut is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende diensten, tenzij anders is overeengekomen. Indien na totstandkoming van een overeenkomst, doch voordat de vervolgbehandelingen hebben plaatsgehad, lonen en prijzen een wijziging ondergaan is de therapeut gerechtigd het overeengekomen tarief overeenkomstig aan te passen, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt.

Art. 6, Betaling

Tenzij anders is overeengekomen betaalt de cliënt aan de therapeut voor ieder consult direct na afloop daarvan, zulks tegen overgave van een door de therapeut ondertekende kwitantief of een getekende nota met de tekst “voldaan”.

Art. 7, Declaraties

Indien de therapeut en de cliënt, in afwijking van artikel 6 overeenkomen dat wordt betaald op declaratiebasis, is de cliënt gehouden om binnen de op de nota gestelde termijn van tenminste 14 dagen na de declaratiedatum het verschuldigde over te maken op de door de therapeut aangegeven bank/postgirorekening. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de therapeut uit welke hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij niet-betaling binnen de gestelde datum is de therapeut gerechtigd om vanaf de dag daarop volgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Art. 8, Verschuldigdheid

Voor de bepaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt te eniger tijd aan de therapeut verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de therapeut bepalend, zulks behoudens tegenbewijs. Bezwaren tegen de hoogte van het behandelingsbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.

Art. 9, Aansprakelijkheid

Het advies van de therapeut is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat te garanderen. De therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de therapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de therapeut. Op het handelen van de therapeut zijn de reglementen, waaronder het “Klachtrecht” en de “Handelingen”, van de Beroepsvereniging voor Kinesiologie van toepassing. Zie onder “Reglementen” op het Ledendeel van deze site.

Art. 10

In de reglementen is ondermeer opgenomen het inzagerecht van de cliënt in het eigen dossier.